ul. I Pułku Szwoleżerów 15a, 22-100 Chełm
Telefon/Fax: (082) 563 18 65 kom. 0 512 267 767
e-mail: ozpn_chelm@poczta.fm
www.chozpn.pl

Chełmski Okręgowy Związek Piłki Nożnej

Chełmski Okręgowy Związek Piłki Nożnej

Uchwała nr XVII/1 z dnia 21 maja 2019 roku Zarządu Lubelskiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała nr XVII/1 z dnia 21 maja 2019 roku Zarządu Lubelskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie stanowiska dotyczącego Uchwały nr IV/62 z dnia 24 kwietnia 2019 roku
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie podmiotów upoważnionych do prowadzenia rozgrywek piłkarskich na terenie Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej

Na podstawie § 32 Statutu LZPN postanawia się, co następuje:

1. Zarząd Lubelskiego Związku Piłki Nożnej przyjmuje stanowisko wobec Uchwały nr IV/62 z dnia 24 kwietnia 2019 roku Zarządu PZPN o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

2. Lubelski ZPN w obecnej formie strukturalnej wynikającej ze Statutu nie ma możliwości realizacji wspomnianej Uchwały nr IV/62.

Termin wskazany w przedmiotowej Uchwale nr IV/62 jest zbyt krótki na realizację.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

R Gromysz Z Bartnik
Sekretarz Zarządu Prezes Lubelskiego ZPN Lubelskiego ZPN

Załącznik
do Uchwały nr XVII/1
z dnia 21 maja 2019 roku
Zarządu Lubelskiego Związku Piłki Nożnej

Stanowisko
Zarządu Lubelskiego Związku Piłki Nożnej z dn. 21 maja 2019 roku wyrażające stanowisko wobec Uchwały nr IV/62 z dnia 24 kwietnia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie podmiotów upoważnionych do prowadzenia rozgrywek piłkarskich na terenie Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej

§ 1.
1. Po analizie i ocenie skutków, realizacja przedmiotowej uchwały prowadzi do pozbawienia trzech Okręgowych Związków Piłki Nożnej (BOZPN, CHOZPN, ZOZPN) będących członkami zwyczajnymi Lubelskiego Związku Piłki Nożnej możliwości realizacji swoich celów statutowych co w efekcie końcowym doprowadzi do wyeliminowania ich ze struktur.
2. Uchwałę wdraża się w takim pilnym trybie, bez uprzedniej konsultacji z Wojewódzkimi Związkami Piłki Nożnej, kiedy wydaje się, iż taka decyzja zastrzeżona jest do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN.
3. Pod uwagę co do naszego stanowiska wzięto zapis w Statucie PZPN - Art. 15 - Członkowie PZPN, § 5, który stanowi o działalności Okręgów i Podokręgów w ramach WZPN.
4. Długoletnie tradycje Okręgowych Związków Piłki Nożnej oraz bardzo dobra współpraca z Wojewódzkim Związkiem Piłki Nożnej nakazują, iż zgodnie z § 9 statutu celem LZPN jest ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań członków Związku.
5. Zmiany statutowe i strukturalne w LZPN i w trzech OZPN, niezbędne dla wdrożenia przedmiotowej uchwały wymagają czasu.

§ 2.
Zarząd Lubelskiego Związku Piłki Nożnej występuje do Zarządu PZPN z prośbą o przesunięcie terminu obowiązywania przedmiotowej Uchwały nr IV/62 od roku 2020.

§ 3.
1. Zarząd Lubelskiego Związku Piłki Nożnej przedstawia niniejsze stanowisko Zarządowi Polskiego Związku Piłki Nożnej.